2022-06-30
Breaking News

ครม.รับรู้ เคลื่อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งฐานราก

ครม.รับทราบ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา อพาร์เม้นท์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ศึกษางานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล เพื่อขับแนวนโยบายและโครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย อย่างเช่น โครงงานปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงงานปรับปรุงปรับแต่งท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และโครงงานนำสายติดต่อลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงงานปรับปรุงธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มค่าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับแต่งระบบที่ดินสำหรับประกอบอาชีพและลดความแตกต่างด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 ขจัดปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองปกป้องและการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 พร้อมกันกับการปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนไทยทุกช่วงวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างช่องทางทางการศึกษาของผู้พิการและไม่ค่อยได้รับโอกาศ และจัดการศึกษาเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาชายฝั่งทะเลและรอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การปฏิสังขรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดาบอกว่า รัฐบาลปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ นอกเหนือจากนี้ ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนน การจัดการจัดการภัยอันตราย ติดตามหัวข้อปัญหาด้านการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากกองทุนสนับสนุนการรักษาพลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยพอเพียง การปฏิบัติการตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการเรียนตามสบาย เป็นต้น ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป